PUKAPUCUP 2021

Watarase, Japan
Competition Pilots
FUJITA, Kanako
 
FUJITA, Kanako
Japan

Balloon: "Kumamon no kikyu"

KATAHIRA, Shiro
Pilot #1
KATAHIRA, Shiro
Japan

Balloon: "Namiura"

IMAMURA, Shinnosuke
Pilot #2
IMAMURA, Shinnosuke
Japan

 

SHINGO, Rieko
Pilot #3
SHINGO, Rieko
Japan

 

FUJITA, Yudai
Pilot #4
FUJITA, Yudai
Japan

Balloon: "Nyankichi 3"

MATSUNAGA, Nozomu
Pilot #5
MATSUNAGA, Nozomu
Japan

Balloon: "Marsh"

EDA, Mutsumi
Pilot #6
EDA, Mutsumi
Japan

Balloon: "Kyohritsu Kikoh"

AKAMA, Susumu
Pilot #7
AKAMA, Susumu
Japan

Balloon: "Sekai Nittsu 1"

SEO, Matsuko
Pilot #8
SEO, Matsuko
Japan

Balloon: "B'square"

FUJITA, Masahiko
Pilot #9
FUJITA, Masahiko
Japan

Balloon: "HanaHana"

TAKASHIMA, Takumi
Pilot #10
TAKASHIMA, Takumi
Japan

Balloon: "Gatten"

YAMANAKA, Noboru
Pilot #11
YAMANAKA, Noboru
Japan

Balloon: "Ultra Nobolloon"

ICHIYOSHI, Sabu
Pilot #12
ICHIYOSHI, Sabu
Japan

Balloon: "Kent-1"

WAKIMOTO, Masashi
Pilot #13
WAKIMOTO, Masashi
Japan

Balloon: "Lemon"

FUKUHARA, Hideo
Pilot #14
FUKUHARA, Hideo
Japan

Balloon: "MOEBIUS"

URA, Tetsuya
Pilot #15
URA, Tetsuya
Japan

Balloon: "Tasuke"