PUKAPUCUP 2021Watarase, Japan

Practice Task 6 - Hesitation Waltz (Rule: 15.3) - Final
Published: 2 October 2021 - 16:48 PM by Shiro Katahira
Rank Pilot Result Points Penalty (T) Penalty (C) Score Notes

1

9 - FUJITA, Masahiko 249.00 1000 0 0 1000

2

1 - KATAHIRA, Shiro 784.00 961 0 0 961

3

4 - FUJITA, Yudai 2,095.00 865 0 0 865

4

6 - EDA, Mutsumi 6,198.00 563 0 0 563

4

11 - YAMANAKA, Noboru 6,198.00 563 0 0 563

4

7 - AKAMA, Susumu 6,199.00 563 0 0 563

4

15 - URA, Tetsuya 6,200.00 563 0 0 563

4

8 - SEO, Matsuko 6,204.00 563 0 0 563

9

3 - SHINGO, Rieko 6,242.00 500 0 0 500

10

2 - IMAMURA, Shinnosuke 12,030.00 438 0 0 438

11

12 - ICHIYOSHI, Sabu No Result 375 0 0 375

12

0 - FUJITA, Kanako No Flight 0 - - 0

12

5 - MATSUNAGA, Nozomu No Flight 0 - - 0

12

10 - TAKASHIMA, Takumi No Flight 0 - - 0

12

13 - WAKIMOTO, Masashi No Flight 0 - - 0

12

14 - FUKUHARA, Hideo No Flight 0 - - 0

P=16  W=249  M=8  A=10  RM=6204  SM=563

Checksum: 6758