Competition Pilots
RAYA, Shawn
Pilot #1
RAYA, Shawn
United States

Balloon: "SULLAIR A HITACHI GROUP COMPANY"

SMART, Chris
Pilot #2
SMART, Chris
United States

Balloon: "Dream Racer"

COAN, Larry
Pilot #3
COAN, Larry
United States

Balloon: "Dark Horse"

CLINGER, Phil
Pilot #4
CLINGER, Phil
United States

Balloon: "Liberty"

STRUTZ, Joey
Pilot #5
STRUTZ, Joey
United States

Balloon: "Patches O’Houlihan"

PETREHN, Paul
Pilot #7
PETREHN, Paul
United States

Balloon: "2/42 Community Church"

MCKENZIE, Dawn
Pilot #9
MCKENZIE, Dawn
United States

Balloon: "Daydream"

REEDER, Eric
Pilot #10
REEDER, Eric
United States

Balloon: "Mesmerized"

LEATHERMAN, Ben
Pilot #11
LEATHERMAN, Ben
United States

Balloon: "Beyond Time"

ROLFE, Pat
Pilot #12
ROLFE, Pat
United States

Balloon: "Cynthia Seal"

GAUTHIER, Travis
Pilot #13
GAUTHIER, Travis
United States

Balloon: "Corn Nutz"

LUTKUS, Janet
Pilot #14
LUTKUS, Janet
United States

Balloon: "Goodnight Gracie"

WARREN, Alan
Pilot #15
WARREN, Alan
United States

Balloon: "Red Headed Step Child"

KERBER, Rick
Pilot #16
KERBER, Rick
United States

Balloon: "Michigan Cat"

ANDERSON, Allen
Pilot #17
ANDERSON, Allen
United States

Balloon: "Pixie Styx"

GLEBE, Phil
Pilot #18
GLEBE, Phil
United States

Balloon: "WHMI"

HEARTSILL, Joe
Pilot #19
HEARTSILL, Joe
United States

Balloon: "Texas Racer"

LYKINS, Rob
Pilot #20
LYKINS, Rob
United States

Balloon: "JacK"

NIEMI, Matt
Pilot #21
NIEMI, Matt
United States

Balloon: "Fast Track"

DENNIS, Sean
Pilot #22
DENNIS, Sean
United States

Balloon: "Neil"

FALL, Darrin
Pilot #23
FALL, Darrin
United States

Balloon: "Turquoise Noise"

JONES, Jason
Pilot #24
JONES, Jason
United States

Balloon: "Night Breeze"

HALL, Dennis
Pilot #25
HALL, Dennis
United States

Balloon: "Mighty MAX"

GAUTHIER, Joey
Pilot #26
GAUTHIER, Joey
United States

Balloon: "Joseph's Coat"

MCGUIRE, Denny
Pilot #27
MCGUIRE, Denny
United States

Balloon: "Kaleidoscope"

JONES, Maddie
Pilot #28
JONES, Maddie
United States

Balloon: "Chaos"

PAYNE, RALPH
Pilot #29
PAYNE, RALPH
United States

Balloon: "Friendship"

LYKINS, Jim
Pilot #30
LYKINS, Jim
United States

Balloon: "Boo"

GAUTHIER, Marty
Pilot #31
GAUTHIER, Marty
United States

Balloon: "Air Bender"

MYER, Ken
Pilot #32
MYER, Ken
United States

Balloon: "R-2"

CENTERS, Ronald
Pilot #33
CENTERS, Ronald
United States

Balloon: "Papaloon"

WOOD, Bruce
Pilot #34
WOOD, Bruce
United States

Balloon: "OTTR"

LEATHERBERRY, Jody
Pilot #35
LEATHERBERRY, Jody
United States

Balloon: "Max-A-Million"

Fiesta Pilots
BURDUE, Bradley
Pilot #41
BURDUE, Bradley
United States

Balloon: "Space Cowboy"

COX, Jordan
Pilot #42
COX, Jordan
United States

Balloon: "Chris P. Bacon"