Competition Pilots
FUJITA, Kanako
 
FUJITA, Kanako
Japan

Balloon: "Kumamon no kikyu"

SHINGO, Rieko
Pilot #1
SHINGO, Rieko
Japan

Balloon: "Shirayuki-hime"

ENDO, Katsura
Pilot #2
ENDO, Katsura
Japan

Balloon: "Ultra Nobolloon"

YAGIMOTO, Toshitaka
Pilot #3
YAGIMOTO, Toshitaka
Japan

Balloon: "Yan-Yan-3"

KATAHIRA, Shiro
Pilot #4
KATAHIRA, Shiro
Japan

Balloon: "Namiura"

EDA, Mutsumi
Pilot #5
EDA, Mutsumi
Japan

Balloon: "Yamabushi"

TAKASHIMA, Takumi
Pilot #6
TAKASHIMA, Takumi
Japan

Balloon: "Gatten"

FUJITA, Yudai
Pilot #7
FUJITA, Yudai
Japan

Balloon: "Nyankichi 3"

URA, Tetsuya
Pilot #8
URA, Tetsuya
Japan

Balloon: "Tasuke"

KODAMA, Yoshimi
Pilot #9
KODAMA, Yoshimi
Japan

Balloon: "KAKUSHAKU"

FUKUHARA, Hideo
Pilot #10
FUKUHARA, Hideo
Japan

Balloon: "MOEBIUS"

ENOMOTO, Misaki
Pilot #11
ENOMOTO, Misaki
Japan

Balloon: "B'square"

IMAMURA, Shinnosuke
Pilot #12
IMAMURA, Shinnosuke
Japan

 

NISHIZAWA, Akira
Pilot #13
NISHIZAWA, Akira
Japan

Balloon: "NX"